Rydym yn cau safle Peak yn Yr Hen Ysgol, Crughywel o heddiw ymlaen, er mwyn atal taeniad y firws Covid-19 i’n hymwelwyr, i’r staff, ac i’r gymuned ehangach. 

Bydd ein rhaglen o ddosbarthiadau Tymor y Gwanwyn yn gorffen ar unwaith, yn gynharach na’r cynllun gwreiddiol, a byddwn yn adolygu cynlluniau ar gyfer dechrau Tymor yr Haf ym mis Mai, tra bod y sefyllfa yn datblygu.  Tra byddo ein hadeilad ar gau, bydd ein staff yn parhau i weithio’n ddiwyd i gefnogi artistiaid, pobl ifanc, a chymunedau dros y wythnosau nesaf – cadwch olwg ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol, ac…

Darllen rhagor

Mae Peak – Celf yn y Mynyddoedd Duon yn chwilio am hyd at bedwar o ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’i dîm llywodraethiant bywiog llawn ymrwymiad.  Byddwch yn rhannu ein gwerthoedd a’n uchelgais dros gymunedau gwledig ac yn credu bod celf a diwylliant yn hanfodol er mwyn gwireddu cymdeithas iach, gynaladwy sy’n ffynnu yng Nghymru. 

 Mae Peak wedi ei ymrwymo’n gryf i gynyddu ei amrywiaeth er mwyn adlewyrchu profiadau a chefndiroedd amrywiol y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.  O ganlyniad rydym yn croesawu’n gryf geisiadau oddi wrth bobl ddu ac o leiafrifoedd ethnig, LGBTQ+, pobl ag anableddau ac unigolion…

Darllen rhagor

Archwiliwch

Ar ôl treulio naw mlynedd gyda Peak, byddwn yn dymuno’r gorau ac yn ffarwelio â’n Cyfarwyddwr Creadigol, Rebecca Spooner ym mis Mawrth.   Er y byddwn yn hiraethu ar ei hôl, rydym yn falch tu...

Darllen rhagor

Daeth Gateway Glitch â grŵp o ferched a menywod rhwng 16 a 25 mlwydd oed ynghyd er mwyn archwilio a herio’r amgylchfyd trwy dechnoleg ddigidol. Cynhaliwyd ein sesiynau unwaith yr wythnos hwng Ebrill a Medi...

Darllen rhagor

Mae ymgynghorwyr artistig Peak yn hysbysu ac arolygu ein rhaglen greadigol.   Mae’r panel o wirfoddolwyr yn cwrdd dair gwaith y flwyddyn yn stiwdio Peak yng Ngrucywel yn ogystal â bod yn gysylltiedig â phrosiectau...

Darllen rhagor

Roedd Cyfarwyddwr Creadigol Peak, Rebecca Spooner yn Gymrawd Clore Cyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2017/18. Rhwng 23ain – 25ain Mawrth 2019, chwe mis ar ôl diwedd ei chyfnod yn gymrawd, darparodd Rebecca lety a chroeso...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Fri 03

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Ebrill 3 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Sat 25

Darlunio Byw gyda Tony Tribe

Ebrill 25 @ 10:00 am - 3:00 pm