Gweithiwch gyda ni!

Mae Peak yn recriwtio ar gyfer dwy swydd ran-amser hyblyg y gwanwyn hwn

  • Cydymaith Cyfathrebu (2 ddiwrnod yr wythnos)
  • Cydymaith pobl ifanc (3 diwrnod yr wythnos)

Os ydych chi’n cael eich hysbrydoli gan y posibilrwydd o weithio gyda phobl ac mewn ardal wledig, ac yn gwerthfawrogi man canolog celf a diwylliant ym mywydau unigolion a chymunedau rydym eisiau clywed gennych.   Rydym yn chwilio am ymarferwyr sydd â chywreinrwydd, cynhesrwydd, unplygrwydd ac yn agored wrth rannu ein penderfyniad i osod lleisiau’r artist, pobl ifanc a chymunedau gwledig yn ganolog yn ein rhaglen a’n sefydliad celfyddydol.

Rydym yn dymuno cynyddu amrywiaeth ein Tîm staff er mwyn cyfoethogi ein profiadau amrywiol o fywyd at y bobl a’r ardaloedd daearyddol yr ydym yn gweithio ynddynt, ac o’r herwydd bydd croeso arbennig i geisiadau oddi wrth unigolion sy’n dod o gefndiroedd sydd ar hyn o bryd yn brin eu cynrychiolaeth yn ein sector.

Sut i wneud cais: gwelwch isod am becynnau swydd Saesneg a Chymraeg, ffurflenni datgan diddordeb i’r ddwy swydd, a’n ffurflen monitro cydraddoldebau. Gwelwch hefyd ein dogfen ‘Am Peak a FAQs’ am gwestiynau cyffredin am y cyfleoedd, manylion am sut i gysylltu a mwy o wybodaeth am Peak.

Dyddiad cau: 6y.h. Dydd Mawrth 4ydd o Fai

Dogfennau Saesneg:

Am Peak a FAQs | Am Peak a FAQs (LARGE PRINT)
Pecyn swydd: Cydymaith Cyfathrebu | Pecyn swydd: Cydymaith Cyfathrebu (LARGE PRINT)
Pecyn swydd: Cydymaith Pobl Ifanc | Pecyn swydd: Cydymaith Pobl Ifanc (LARGE PRINT)

Dogfennau Cymraeg:

Am Peak a FAQs | Am Peak a FAQs (LARGE PRINT)
Pecyn swydd: Cydymaith Cyfathrebu | Pecyn swydd: Cydymaith Cyfathrebu (LARGE PRINT)
Pecyn swydd: Cydymaith Pobl Ifanc | Pecyn swydd: Cydymaith Pobl Ifanc (LARGE PRINT)

Ffurflen Datgan Diddordeb

Ffurflen Monitro Cydraddoldebau

Image caption: Performance Butty with Stefhan Caddick, Hinterlands Cymru, 2019Image caption: Performance Butty with Stefhan Caddick, Hinterlands Cymru, 2019

Mae Peak yn recriwtio ar gyfer dwy swydd ran-amser hyblyg y gwanwyn hwn Cydymaith Cyfathrebu (2 ddiwrnod yr wythnos) Cydymaith...

Darllen rhagor

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley Justine Wheatley yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod ei...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor