Polisi Preifatrwydd Peak

Peak yw enw gweithredol Peak – Art in the Black Mountains Ltd.
Elusen gofrestredig rhif 1011599.
Cwmni wedi ei Gyfyngu gan Warant 2692770.

Rydym ni (Peak) yn cydymffurfio gyda Deddf Diogelu Gwybodaeth 1998, a chyfathrebir yn electronig yn unol  â Rheoliadau Preifatrwydd Cyfathrebiadau Electronig (PECR) a’r Rheoliadau Diogelu Gwybodaeth Cyffredinol (GDPR), 2018.

Rydym yn casglu’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei roi i ni fel rhan o’r broses archebu tocynnau, wrth ymweld â digwyddiad neu arddangosfa, wrth brynu rhywbeth ynteu lenwi ffurflen rodd, danysgrifio i e-gylchlythyr ynteu arolwg ymwelwyr.

Mae’r wybodaeth bersonol y gallwn o bosib ei gasglu yn cynnwys:

 •  Eich teitl a’ch enw llawn
 • Dyddiad geni
 • Cyfeiriad post
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif ffôn
 • Eich swydd a’ch cwmni
 • Diddordebau a gweithgareddau cyfredol.

Rydym yn casglu ac yn dal gwybodaeth hefyd ynghylch unrhyw gyswllt a gewch gyda ni trwy fod yn ymwelydd, rhoddwr ynteu gefnogwr Peak, a gall hyn gynnwys manylion:

 •  Eich dewis ddulliau cyswllt 
 • Gwybodaeth am roddion, yn cynnwys manylion taliadau lle bo hynny’n berthnasol
 • Statws Cymorth Rhodd
 • Manylion unrhyw ohebiaeth a anfonir atoch ynteu a dderbynir oddi wrthych
 • Eich statws fel rhoddwr
 • Unrhyw wybodaeth bellach a ddarperwch ar gais Peak
 • Archebion tocynnau ynteu docynnau a brynir a pa un ai ydych yn mynychu digwyddiadau
 •  Pethau a brynir gennych.

Pan fyddwn yn holi i chi ddarparu gwybodaeth bersonol byddwn yn eich hysbysu o’r rheswm am y cais, a’r ffyrdd y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth trwy eich cyfeirio at yr hysbysiad hwn.

Yn dibynnau ar eich perthynas gyda Peak, ac unrhyw ddewisiadau a nodwyd gennych, gall data a ddelir gennym ei ddefnyddio gennym ar gyfer y pwrpasau canlynol:

 • I anfon gwybodaeth hyrwyddo, marchnata ynteu godi arian atoch trwy’r post, dros y ffôn ynteu trwy ddulliau electronig. Gall y mathau hyn o gysylltu gynnwys:
 • Rho gwybod i chi am gynhyrchion, gwasanaethau ynteu achlysuron sy’n gysylltiedig â Peak, megis arddangosfeydd a digwyddiadau.
 • Gan bod ein gwaith i gyd wedi ei leoli mewn lleoliadau gwadd, a redir gan sefydliadau sy’n bartneriaid megis adeiladau hanesyddol, amgueddfeydd a llyfrgelloedd, byddwn yn cynnwys gbodaeth am y rheini fel y bo hynny’n addas.
 • Dewyddion a hanesion ynghylch Peak, ein hartistiaid a’r lleoliadau sy’n darparu llety i ni, ac e-gylchlythyron marchnata neu ar gyfer cefnogwyr.
 • Gwybodaeth ynghylch ein gweithgarwch codi arian, yn cynnwys ceisiadau wedi eu targedu i unigolion ddarparu cefnogaeth ariannol i Peak, ynteu er mwyn holi i chi ein cefnogi mewn rhyw ffordd arall.
 • Dulliau eraill perthnasol o gyfathrebu yn seiliedig ar eich perthynas â Peak.

Rydym yn deall bod eich gwybodaeth bersonol a’ch preifatrwydd yn bwysig i chi. Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a rennwch â ni yn cael ei nodi’n gywir, ei gadw’n gyfrinachol ac yn cael ei ddefnyddio dim ond yn unol â’ch dymuniad. Byddwn yn cadarnhau gyda chi o leiaf unwaith bob 2 flynedd er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn dymuno aros ar ein rhestr ddosbarthu.

Rydym yn defnyddio llwyfan marchnata awtomatig sy’n gyson â GDPR (Mailchimp) er mwyn storio ein cronfa wybodaeth, er mwyn anfon e-byst atoch ac i ddarparu llety ar gyfer ein ffurflen danysgrifio i’n gwasanaeth e-newyddion.

Rydym yn diogelu eich gwybodaeth bersonol ac yn glynu ar yr holl ddeddfwriaeth diogelu data cyfredol yng nghyswllt diogelu preifatrwydd. Nid ydym yn dosbarthu, gwerthu ynteu’n masnachu ein data rhestrau dosbarthu ag unrhyw drydydd parti. Mae’r data a ddarperir yn unrhyw un o’r lleoliadau sy’n darparu llety i ni ar gyfer arddangosfa ynteu ddigwyddiad Peak yn cael ei drin yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio yn bennaf er mwyn eich hysbysu ynghylch gweithgarwch Peak ac er mwyn diogelu eich rhoddion, yr hyn a brynwch a’ch presenoldeb mewn digwyddiadau. Os, ar unrhyw adeg, y byddwch chi’n dymuno peidio â derbyn unrhyw wybodaeth bellach oddi wrthym, ynteu yn dymuno cael gwybod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch, yna ni raid ond cysylltu  â ni trwy ddefnyddio’r ffurflen gyswllt ar-lein ynteu e-bostio info@peak.cymru.

Mae Peak yn recriwtio ar gyfer dwy swydd ran-amser hyblyg y gwanwyn hwn Cydymaith Cyfathrebu (2 ddiwrnod yr wythnos) Cydymaith...

Darllen rhagor

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley Justine Wheatley yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod ei...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor