Rhoddion

Rhoddion

Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd â’r mynediad isaf i ddiwylliant a’r celfyddydau, ac er mwyn cyfoethogi bywydau unigolion a grwpiau o fewn ein cymunedau lleol. Ewch i ymweld â’n tudalennau prosiect er mwyn darllen rhagor ynghylch ein gweithgareddau ar draws y rhanbarth. Medrwch roi rhodd unigol heddiw er mwyn cefnogi ein gwaith.

Gwneir taliadau trwy gyfrwng PayPal. Medrwch naill ai ddefnyddio eich cyfrif PayPal os oes gennych un, ynteu gerdyn credyd neu ddebyd. Diolch yn fawr iawn.

 

Cymorth Rhodd

 os ydych yn drethdalwr yn y DU, medrwch ychwanegu Cymorth Rhodd i’ch taliad, gan roi hwb o 25% yn ychwaneg i Peak, heb fod yna unrhyw gost ychwanegol i chi. Ticiwch y bocs oddi uchod os gwelwch yn dda er mwyn rhoi eich rhodd o dan amodau Cymorth Rhodd.

Partneriaid/Nawdd Busnes

Rydym yn gwahodd busnesau lleol allweddol i feithrin perthynas gyda Peak; datblygiad a fydd yn cryfhau eich proffil a’ch gwelededd, yn eich cynorthwyo i gael mynediad at ein cynulleidfa sy’n tyfu ac yn rhoi modd i chi gyfrannu at gyfoethogi eich cymuned leol. Mae noddi’r celfyddydau yn ffordd hynod weladwy, gost effeithiol ac yn offeryn marchnata sydd wedi hen ennill ei blwyf o ran hyrwyddo eich brand ymhlith grwpiau demograffig allweddol o fewn ein bro.

Rydym yn falch iawn o bob cyfle i’ch cyflwyno i gyfloed newydd i noddi rhaglen greadigol Peak.

Ystadegau Peak

  • 9,000 o lyfrynnau rhaglen wedi eu cynllunio a’u hargraffu yn flynyddol, a’u dosbarthu i fusnesau, atyniadau ymwelwyr a lleoliadau cyhoeddus ar draws y fro.
  • Mae’r stiwdio yn denu o ddeutu 3,500 o ymwelwyr y flwyddyn ac mae’r rhif hwn yn gyson dyfu. Daw ymwelwyr o Bowys, Sir Fynwy, gororau swydd Henffordd a chymoedd de Cymru.
  • Mae prosiectau estyn allan yn cyrraedd miloedd trwy weithdai wedi eu targedu a dyddiau gweithgarwch ‘cymuned gyfan’.
  • Ail-gynlluniwyd gwefan peak.cymru yn llwyr yn ystod 2018 ac yn awr mae’n denu 2,000 o ymwelwyr y mis.
  • Mae’r cylchlythyr misol yn cael ei dderbyn gan 1,200
  • Erthyglau nodwedd a hysbysebion yn y wasg leol a rhanbarthol yn gyson.
  • Presenoldeb cynyddol ar y cyfryngau cymdeithasol gyda dros 1,000 o gyfeillion Facebook a 2,800 o ddilynwyr ar Twitter.
  • Amcangyfrifwn fod ein cyrhaeddiad blynyddol yn: 50,000

Mewn Nwyddau

Mae Peak yn croesawu’n wresog roddion mewn nwyddau o ddeunyddiau ac offer celf, gwasanaethau proffesiynol ac amser gwirfoddolwyr.

Os hoffech gynnig rhodd mewn nwyddau yna cysylltwch â ni os gwelwch yn dda

info@peak.cymru
01873 811579

 

Noder os gwelwch yn dda: Dim ond deunyddiau celf ac offer o safon uchel y gellir eu derbyn, a dylent fod mewn cyflwr da ac yn gweithio. Oherwydd diffyg lle storio yn ein stiwdio dim ond rhoddion sy’n berthnasol ar gyfer y gweithgareddau sydd ar y gweill gennym y medrwn eu derbyn. Diolch yn fawr.

Mae Peak yn recriwtio ar gyfer dwy swydd ran-amser hyblyg y gwanwyn hwn Cydymaith Cyfathrebu (2 ddiwrnod yr wythnos) Cydymaith...

Darllen rhagor

Lleoliad Mae Peak wedi ei leoli yng Ngrucywel o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae ein stiwdio a’n swyddfeydd wedi...

Darllen rhagor

Peak yw enw gweithredol Peak - Art in the Black Mountains Ltd. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu...

Darllen rhagor

Justine Wheatley Justine Wheatley yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod ei...

Darllen rhagor

  Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor