Tiwtoriaid Celf

Yn Peak gweithiwn gyda detholiad cyson o artistiaid ac maent yn darparu ystod eang o gyrsiau, gweithdai a dosbarthiadau o fewn y lleoliad.

Martin Craddock, Ceramegydd

Medrau arbenigol:

  • Ceramegyd; Crochenwaith

Mae Martin Craddock yn geramegydd ac yn diwtor proffesiynol sydd wedi ei leoli yn Nhalgarth. Creu patrymau yw’r thema sy’n gyson yn cael ei harchwilio yn ei waith, gan sylfaenu ei elfennau darluniadol sylfaenol o draddodiadau geometraidd coeth ffurfiau celf ethnig a hynafol.

Mae Martin yn ymdrechu am ffurfiau cryf a glan i’w botiau, gan eu gwella ymhellach gyda gwydredd aml-haenog coeth sy’n creu cyferbyniadau beiddgar trwy batrwm a gwedd. Mae gweithdai Martin yn canolbwyntio ar lunio dysglau wedi eu mowldio llech, crochenwaith wedi ei dorchio ac olwyn y crochenydd. Mae Martin yn cynnal gweithdy crochenwaith wythnosol yn Peak mewn partneriaeth â Mind Aberhonddu a’r Fro.

 

Morag Colquhoun, Artist

Medrau Arbenigol:

  • Cerflunio;Celf wedi ei osod; Ffotograffiaeth; Tecstilau; Aml gyfrwng

Mae Morag Colquhoun yn artist sydd â phrofiad helaeth o addysg a hyfforddiant celf. Mae ei gwaith yn cynnwys cerflunio, ffotograffiaeth, celf osod, perfformio, fideo, tecstilau ac ymarfer curadu. Mae Morag wedi gweithio’n fynych ar weithiau penodol i safle mewn cydweithrediad â chymunedau o fewn cyd-destunau amgylcheddol ac â diddordeb mewn datblygu gwaith sy’n  ei amlygu ei hun o ganol ansicrwydd, cyfnewid a dialog. Mae wedi gweithio ar brosiectau celf gyda nifer o sefydliadau yn eu plith Peak, Oriel Davies Gallery, Cyngor Sir Powys, Cyngor Henffordd, y Comisiwn Coedwigaeth a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Ymhlith y themâu sy’n ymddangos yn gyson yng ngwaith Morag mae egni, entropi ac ecoleg ac ar hyn o bryd, fel rhan o brosiect a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae’n creu  dioramau cerfluniol allan o fodelau planhigion a chwyr gwenyn.

Mae Morag yn dysgu yn rhan amser yn Ysgol Gelf a Chynllunio Caerdydd, ac mae ganddi MA mewn Celfyddyd Gain (CSAD, 2009) a chymhwyster dysgu TAR. Mae’n mwynhau gweithio gyda phob grŵp oedran ac â diddordeb arbennig mewn celfyddyd ac anabledd. Mae wedi arwain teithiau orielau a gweithdai ar gyfer gwobr gelf bob dwy flynedd Artes Mundi, Engage (y Gymdeithas Addysg Orielau Genedlaethol) a Chelf o Gwmpas, y sefydliad celf ac anabledd sydd wedi ei leoli ym Mhowys. Yn 2013, Morag oedd artist blaen prosiect Criw Celf a ddarperir gan Peak.

www.moragcolquhoun.com

 

 

Bettina ReevesCynllunydd

Medrau Arbenigol:

  • Cynllunio Theatr; Adeiladu Gwisgoedd;
  • Tecstilau: appliqué, clytwaith, lliwio, paentio deunydd
  • Cerfluniau papur;  Anferth a cherfluniau meddal
  • Creu propiau; Darlunio

Mae ganddi brofiad helaeth fel cynllunydd theatr gyda chwmnïau yng Nghymru ac yn Llundain.

Mae ei gwaith wedi cwmpasu nifer o brosiectau celfyddydol cymunedol amlwg, fel arfer yn cynnwys tecstilau, gydag oedolion a phlant. Mae wedi cyd-weithio gyda Peak ers nifer o flynyddoedd, yn fwyaf amlwg ar osodiadau yn Neuadd Farchnad y Fenni yn ystod yr Ŵyl Fwyd, a ‘Dreamscape’ (a gyd-gynlluniwyd gyda Lisa Hellier) ar gyfer Ysbyty Nevill Hall.

Mae Bettina yn darlunio a phaentio hefyd.

 

 

Mary Zammit, Gwneuthurwr Basgedi

Medrau Arbenigol:

  • Basgedwaith; Gwehyddu Helyg

Mae Mary Zammit yn wneuthurwr basgedi proffesiynol ac yn athrawes wedi ei chymhwyso sy’n byw ac yn gweithio yn Llanfair-ym-muallt, Powys.

Mae’n gwehyddu basgedi sydd wedi eu cynllunio fesul un yn ogystal â strwythurau mwy ond â phwyslais ar ffurf a phwrpas y darn, a chan gyfeirio at draddodiadau gwehyddu helyg Cymreig, Seisnig a Ffrengig.

Ymhlith ei chomisiynau diweddar mae ‘Go with the Flow‘ ym Melin Talgarth a ‘Calon Werdd Cymru’ ar gyfer Cyngor Sir Powys, sydd i’w weld ar hyn o bryd yn Neuadd y Sir, Llandrindod.

Mae ei gweithdai a’i dosbarthiadau cyson yn archwilio’r medrau gweithio helyg traddodiadol ac yn defnyddio lliw, graen a ffurf helyg fel cyfrwng creadigol.

Mae’r helyg sy’n tyfu’n lleol, a’r amrywiaeth eang o ddeunydd sydd i’w gael o’r cloddiau lleol i’w casglu o’r gwyllt, yn porthi ei diddordeb yn y grefft hynafol hon. Trwy ei gwaith a’i dysgu mae’n gobeithio ysbrydoli eraill i feithrin medrau cenedlaethau a fu ac er mwyn sicrhau bod iddynt lle mewn dyfodol mwy cynaladwy.

www.arts-engine.org.uk

 

 

Gillian Herbert, Cynllunydd Graffeg

Medrau Arbenigol:

  • Cynllunio Graffeg, Llunio printiau

Mae Gillian Herbert wedi bod yn gynllunydd graffeg llawrydd ers 2007 yn syth ar ôl graddio ym Mhrifysgol Nottingham Trent. Mae Gillian wedi cyflawni comisiynau cynllunio amrywiol iawn ar gyfer nifer o sefydliadau creadigol ac artistiaid yn cynnwys Cylchgrawn Buzz, Peak, The Fireworks Clay Studios, The Women’s Arts Association, Anne Gibbs, ‘Ave A Go Ceramics, Bombastic Dance Company, Theatr Ieuenctid Gwent a Chanolfan Gelfyddydol Glanyrafon.

Gan arbenigo mewn deunyddiau hyrwydd, mae Gillian yn cynllunio unrhyw beth o daflenni, pamffledi, cardiau busnes a baneri i grysau-t, e-daflenni a gwefannau. Ar hyn o bryd mae’n lansio detholiad newydd o brintiadau graffeg a fydd ar gael ar-lein.

 

 

Toril Brancher, Ffotograffydd Celf

Medrau Arbenigol:

  • Ffotograffiaeth

Yn wreiddiol o Oslo yn Norwy, mae Toril Brancher bellach yn byw ac yn gweithio yn ne Cymru. Cyflawnodd ei chyrsiau MA a BA(Anrh) mewn ffotograffiaeth ddogfennol ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd.

Mae ei chomisiynau Cymreig mwyaf diweddar wedi eu derbyn oddi wrth y Glynn Vivian yn Abertawe; sef creu gosodiad fideo portreadol o’r paentiwr Glenys Cour, a ddangosir mewn sioe ôl-syllol o waith Cour yn ystod 2014. Mae gwaith Toril i’w gael yng nghasgliadau’r V&A Llundain ac yn Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Mae gwaith diwedd Toril gyda Peak wedi cynnwys creu record ddogfen o Crafty Women, grŵp gweithdy sy’n cyfarfod er mwyn trafod deunyddiau a chynllunio, ac er mwyn dysgu medrau newydd. Bydd llyfr artist yn cael ei gynhyrchu er mwyn dathlu’r prosiect.

Mae Crafty Women yn barhad o brosiect a ysbrydolwyd gan ffrog yr oedd mam Toril eisiau ei chymynu i’w hwyres, a oedd yn ei thro yn dwlu ei gwisgo. Dywed Toril ei bod yn gwneud iddi deimlo ei bod yn gweld ei mam a’i merch yn un, ac yn ddiweddarach fe’i hysbrydolwyd i greu delweddau sy’n darlunio dillad wedi eu trosglwyddo ymlaen i eraill yn nhirwedd Cymru.

Mae ei gwaith blaenorol gyda Peak wedi cynnwys Face to Face, prosiect sy’n ymgysylltu â phobl ifanc yn y Fenni. Gwahoddwyd pobl ifanc i dynnu eu lluniau eu hunain gan ddefnyddio camera fformat canolig a rhyddhäwr caead hir.

Mae Toril yn diwtor i Ffotogallery yn Chapter, Caerdydd ac yn cynnal cyrsiau Ffotograffiaeth Creadigol yn Peak.

www.torilbrancher.com
www.torilbrancher.wordpress.com

Peak yw enw gweithredol Arts Alive Wales. Elusen gofrestredig rhif 1011599. Cwmni wedi ei Gyfyngu gan Warant 2692770. Rydym ni...

Darllen rhagor

Justine Wheatley, Prif weithredwr Justine yw Prif Weithredwr Peak. Mae hi’n gyfrifol am arwain, datblygu a rheoli Peak, gan osod...

Darllen rhagor

Mae gan adeilad Peak yng Nghrucywel stiwdio hyfryd sy’n hygyrch, golau ac â digon o le ynddi; mae’n mesur o...

Darllen rhagor

Rhoddion Mae Peak yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn datgloi potensial pobl ifanc a phlant, yn arbennig y rhai hynny sydd...

Darllen rhagor

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr y Bwrdd Fel Cwmni Elusennol wedi ei gyfyngu gan warant, llywodraethir Peak gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr di-dâl....

Darllen rhagor

Yn Peak gweithiwn gyda detholiad cyson o artistiaid ac maent yn darparu ystod eang o gyrsiau, gweithdai a dosbarthiadau o...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Fri 25

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Ionawr 25 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Mon 28

Gwneud Basgedi gyda Mary Zammit

Ionawr 28 @ 10:00 am - 2:30 pm
Tue 29

Gwneud Printiadau gyda Rachel Cadman

Ionawr 29 @ 10:00 am - 1:00 pm