Green Man – Stiwdio mewn Blwch Ceffylau

Maen nhw’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau gan ymateb i’r amgylchedd gwledig. Eleni yng ngŵyl Y Dyn Gwyrdd ry’n ni’n comisiynu artist i greu celfyddwaith cydweithrediadol yn ein Stiwdio Fan Ceffylau. Dyluniwyd hwn ar y cyd ag artistiaid ifanc lleol ar ein rhaglen Illumine.

Mae Peak yn cyflwyno casgliad ffynhonnell agored o stampiau print lino, wedi eu arlunio a creu gan llaw gan Natasha Russell mewn ymateb i’r Mynyddoedd Duon.  Mae’r encyclopedia yn cyfeirio at bob dim o chwedlau a hanes, i tirluniau lleol, planhigion ac anifeiliaid.

Dewch i ymuno a Natasha yn Stiwdio Blwch Ceffyl Peak yng Ngardd Einstein yn Wyl y Dyn Gwyrdd i creu map trochi o’r fynyddoedd. Byddwn yn gwneud stampiau unigol ein hun i tyfu ein casgliad a gorchuddio’r holl tu fewn o’r Blwch Ceffyl gyda printiau a barddoniaeth wedi’u ysbrydoli gan yr amgylchedd chwedlonol a chorfforol sydd yn amgylchu safle yr wyl.

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol, Arlunio, a Printio  
Dydd Gwener – Dydd Sul
11yb-3yp
RHAD AC AM DDIM. Galw heibio. Mae croeso I bob oedran.

 

 

 

Gan dynnu ar ysbrydoliaeth o’r rhanbarth buodd y Darlunwyr yn cydweithio i greu patrymau o deils gan ddefnyddio un neu fwy o siapiau geometrig gwahanol. Maen nhw’n defnyddio darluniau a lino gan eu trosglwyddo’n ddigidol yn fectorau a defnyddio teclyn torri ‘Rheolaeth Rifol Gyfrifiadurol’ i greu sticeri finyl. Byddan nhw’n defnyddio’r rhain fel ffynhonnell ysbrydoliaeth. Bydd y darlunwyr yn chwyddo’r lluniau yn gymesur i faint Stiwdio’r Fan Ceffylau. Dyma broses hynod o ddiddorol lle mae’r analog a’r digidol yn cydblethu!

 

Ynghylch Natasha Russell

Arlunydd, gwneuthurwraig printiau a darlunydd yw Natasha Russell gyda’i chanolfan yn Yr Alban ar hyn o bryd. Mae ei gwaith yn ymchwilio i sut ry’n ni’n deall y byd o’n cwmpas trwy we o wybodaeth bersonol, wyddonol a diwylliannol. Trwy weu delweddau, darnau o wybodaeth a straeon am leoedd cwbl wahanol, a gwahodd eraill i gyfrannu, mae’n creu mapiau gweledol cywrain. Gyda’r mapiau hyn gallwn ymchwilio i wahanol haenau’r byd o’n hamgylch.

Mae â diddordeb arbennig mewn dod o hyd i ffyrdd o wahodd eraill i mewn i’r broses honno ac yn y ffordd y mae unigolion yn rhoi darnau ynghyd mewn ffyrdd amrywiol. Ar hyn o bryd mae’n arbrofi gyda llyfrgell stampiau ar agor i bawb, sy’n gwahodd pobl i gyfrannu eu storïau eu hunain ac i ychwanegu delweddau newydd fel un ffordd o wneud hyn.

http://www.natasharussell.com/

 

Ynghylch Illumine

Mae Illumine yn brosiect hyfforddi yn y celfyddydau digidol ar gyfer pobl ifanc ynteu ‘Grewyr Delweddau’ (16-25 mlwydd oedd) a gychwynnodd yn ystod gwanwyn 2018. Mae’n cael ei reoli a’i gyd-lynu gan Peak ar ran Cyngor Sir Powys. Mae’r ‘Crewyr Delweddau’ yn gweithio gydag artistiaid a phobl broffesiynol o fewn y diwydiant er mwyn creu deunydd digidol gwreiddiol ar gyfer ‘y Gaer’, canolfan ddiwylliannol newydd Aberhonddu, trwy weithdai, dosbarthiadau meistr, cyfnodau trigiannol, ymweliadau stiwdio a sesiynau saethu ar leoliad. Ochr yn ochr â’r rhaglen, mae gan y crewyr delweddau fynediad i fentora proffesiynol oddi wrth Gynhyrchydd Cydymaith.

Y weledigaeth ar gyfer Illumine yw ysbrydoli ymwelwyr â Y Gaer er mwyn eu cael i ymweld ac ymwneud â llefydd a natur unigryw y fro. Bydd y cynnwys newydd yn cael ei arddangos a’i rannu trwy gyfrwng ystod eang o lwyfannau ac yn y Gaer ar ôl iddo gael ei agor yn ystod gwanwyn 2019.

Bydd y Crewyr Delweddau yn gweithio ar draws amrywiaeth o gyfryngau digidol yn cynnwys gwneud ffilmiau / ffotograffiaeth / animeiddio / gosodiadau / goleuni.  Bydd yr Artistiaid a’r Crewyr Delweddau yn archwilio ac yn ymateb i themâu megis hanes, diwylliant, iaith, digwyddiadau a phobl y fro.

www.peak.cymru/illumine

 

Ynghylch Gŵyl y Dyn Gwyrdd

Mae Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn ŵyl gelfyddydol, gwyddoniaeth a cherddoriaeth a gynhelir dros drydydd penwythnos Awst ar Ystâd Glanusk, ger Crucywel, Cymru.  Mae’n denu dros 20,000 o fynychwyr.

www.greenman.net

Mae comisiynau Stiwdio Blwch Ceffylau Peak yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd yn y gorffennol wedi cynnwys
Mae swyddfeydd a stiwdio Peak wedi eu lleoli yng Nghrucywel, llai na milltir o safle’r ŵyl ac o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae Peak wedi bod yn bresennol yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd ers ei dechrau, ac mae ein Stiwdio Blwch Ceffylau wedi bod yng Ngardd Einstein yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf (2016 a 2017).

Pete Fowler ‘Totemic’ (Dyn Gwyrdd  2017)

Stefhan Caddick + Mark Daman Thomas ‘Noctule’(Dyn Gwyrdd  2016)

https://peakart.org.uk/

 

Am ein bro – y Mynyddoedd Duon

Mae’r Mynyddoedd Duon yn gyfres o fryniau sy’n ymestyn dros rannau o Bowys a Sir Drefynwy yn ne-ddwyrain Cymru gan ymestyn dros y ffin i mewn i Swydd Henffordd. Rhain yw’r mwyaf dwyreiniol o’r pedair cyfres o fryniau a gynhwysir o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac o fewn awr o daith i Gaerdydd a Bryste. Yn fras, mae’r Mynyddoedd Duon wedi eu cynnwys o fewn y triongl a ffurfir gan brif drefi’r fro sef y Fenni yn y de-ddwyrain, y Gelli Gandryll yn y gogledd ac Aberhonddu yn y gorllewin. Mae gan y fro dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ac mae’n parhau i ddenu artistiaid, llenorion a cherddorion i weithio yma. Mae’n darparu cartref ar gyfer nifer o wyliau rhyngwladol, yn cynnwys Gŵyl y Gelli, Jazz Aberhonddu, Gŵyl y Dyn Gwyrdd a Gŵyl Fwyd y Fenni.

Creodd Artist Hannah Firmin brint torlun leino dathlu pen-blwydd Peak yn 30 oed yn ei stiwdio, gan ddefnyddio ei gwasg...

Darllen rhagor

Mae Peak wedi comisiynu’r artist Susan Adams i greu gwaith newydd ar gyfer Gŵyl Fwyd Y Fenni eleni.   Mae'r...

Darllen rhagor

Maen nhw’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau gan ymateb i’r amgylchedd gwledig. Eleni yng ngŵyl Y Dyn Gwyrdd...

Darllen rhagor

Mae Processions yn brosiect celf i ddathlu canmlwyddiant pleidlais i fenywod. Roedd Peak yn un o 100 o sefydliadau sy'n...

Darllen rhagor

Taith grŵp I’r Mynyddoedd Duon trwy’r gwyll ac i’r tywyllwch gan artist symud, Simon Whitehead     Rhannwch eich profiad o’r...

Darllen rhagor

Beth sydd ymlaen

Fri 22

Crochenwaith gyda Martin Craddock

Chwefror 22 @ 2:00 pm - 5:00 pm
Mar 04

Gwneud Basgedi gyda Mary Zammit

Mawrth 4 @ 10:00 am - 2:30 pm
Mar 05

Life Writing with Renée Stanton

Mawrth 5 @ 2:00 pm - 4:00 pm