Caban Sgriblio

Mae Caban Sgriblio yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu hyder a’u creadigrwydd trwy ysgrifennu a chreu delweddau. Mae’n brosiect Diwylliant, Iechyd a Lles  a ariennir gan BBC Plant mewn Angen er mwyn datgloi potensial plant a phobl ifanc rhwng 8 a 18 mlwydd oed yn ne Powys, Sir Fynwy a Blaenau Gwent.

 

Trwy gydol 2018 mae Caban Sgriblio wedi bod yn gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc o ysgolion a chymunedau wedi eu lleoli ar draws ardal y Mynyddoedd Duon. Mae’r gweithdai wedi rhoi cyfle i’r bobl ifanc ddatblygu ac archwilio eu creadigrwydd trwy ysgrifennu a ffilm.

 

“Mae’n hwyl, mae’n gwella eich ysgrifennu ac yn ffordd wych o agor eich dychymyg mewn ffordd sy’n siŵr o’ch ymlacio.”

 

Yn ystod y gwanwyn, gweithiodd Caban Sgriblio gyda phobl ifanc o Ysgol Uwchradd Crucywel ac mewn ysgolion ledled Tredegar. Dros yr haf 2018, rydym am weithio gyda phobl ifanc yn Ysgol Arbennig Penmaes,  a Llyfrgell Aberhonddu am gyd-weithio.

Mae Ysgol Penmaes yn ysgol arbennig yn Aberhonddu ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 19 mlwydd oed gydag anawsterau dysgu sylweddol neu ddwys a/neu awtistiaeth. Treuliodd rhai o’r disgyblion sy’n rhan o’r prosiect eu blynyddoedd cynradd mewn ysgolion prif ffrwd, tra bod eraill wedi mynychu Ysgol Penmaes o’r cychwyn. Mae’r disgyblion oll yn gweithio gyda lefelau llythrenedd sawl blwyddyn yn gynharach na’r lefel y gellid ei ddisgwyl o’u hoedran cronolegol.

 

 

Hinterlands

Mae Caban Sgriblio yn cyfrannu at brosiect Hinterland yr Ymddiriedolaeth Gamlesi ac Afonydd sy’n gweithio gyda disgyblion o Ysgol Gynradd Griffithstown er mwyn archwilio ac ysgrifennu ynghylch y gamlas.  Mae rhai o’r rhai a fu’n rhan o Caban Sgriblio yn y gorffennol bellach yn gweithredu fel mentoriaid ar gyfer eu cyfoedion yn Ysgol Uwchradd Gwernyfed gan arwain gweithdai ysgrifennu creadigol ar gyfer aelodau iau yr ysgol.

 

 

Cerddi Ffilm

Mae llunio cerddi ffilm yn rhan gynyddol o’r hyn a gynigir gan Caban Sgriblio, gan gynorthwyo pobl ifanc i ffynnu yn yr oes ddigidol a dod o hyd i ffyrdd newydd o gyfathrebu trwy’r cyfryngau digidol. Mae disgyblion o ysgolion lleol yn dysgu sut mae creu cerddi ffilm gyda chymorth llunwyr ffilm proffesiynol.

Yn gynharach eleni, bu 15 o bobl ifanc o’r chwe Ysgol o Dredegar a fu’n rhan o’r fenter yn rhan o Caban Sgriblio. Trwy gyfrwng naw o weithdai defnyddiodd y grŵp ymarferion perfformio ac ymarferion ysgrifennu creadigol er mwyn archwilio creadigrwydd a darganfod eu lleisiau unigryw eu hunain. Ar ddiwedd y prosiect dewisodd pob plentyn ei hoff gerdd er mwyn ei pherfformio i’r camera gyda hynny’n creu’r ffilm wych llawn dychymyg hon.

 

 

Antholegau Caban Sgriblio

 

 

                   Antholeg Caban Sgriblio 2018                            Antholeg Caban Sgriblio 2018

 

Mae’r holl weithdai yn rhoi’r offer i bobl ifanc o bob oedran fedru eu mynegi eu hunain, a thrwy hynny feithrin hyder a datblygu medrau cyfathrebu.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Emma Beynon, Rheolwr y Prosiect
emma@peak.cymru / 01873 811579