Caban Sgriblio

Mae Caban Sgriblio yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu hyder a’u creadigrwydd trwy ysgrifennu a chreu delweddau. Mae’n brosiect Diwylliant, Iechyd a Lles  a ariennir gan BBC Plant mewn Angen er mwyn datgloi potensial plant a phobl ifanc rhwng 8 a 18 mlwydd oed yn ne Powys, Sir Fynwy a Blaenau Gwent.

 

Trwy gydol 2018 mae Caban Sgriblio wedi bod yn gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc o ysgolion a chymunedau wedi eu lleoli ar draws ardal y Mynyddoedd Duon. Mae’r gweithdai wedi rhoi cyfle i’r bobl ifanc ddatblygu ac archwilio eu creadigrwydd trwy ysgrifennu a ffilm.

“Mae’n hwyl, mae’n gwella eich ysgrifennu ac yn ffordd wych o agor eich dychymyg mewn ffordd sy’n siŵr o’ch ymlacio..”

Yn ystod y gwanwyn, gweithiodd Caban Sgriblio gyda phobl ifanc o Ysgol Uwchradd Crucywel ac mewn ysgolion ledled Tredegar. Dros yr haf, rydym am weithio gyda phobl ifanc yn Ysgol Arbennig Penmaes, Mae Ysgol Arbennig Penmaes (Aberhonddu),  a Llyfrgell Aberhonddu am gyd-weithio.  Mae Caban Sgriblio yn cyfrannu at brosiect Hinterland yr Ymddiriedolaeth Gamlesi ac Afonydd sy’n gweithio gyda disgyblion o Ysgol Gynradd Griffithstown er mwyn archwilio ac ysgrifennu ynghylch y gamlas.  Mae rhai o’r rhai a fu’n rhan o Caban Sgriblio yn y gorffennol bellach yn gweithredu fel mentoriaid ar gyfer eu cyfoedion yn Ysgol Uwchradd Gwernyfed gan arwain gweithdai ysgrifennu creadigol ar gyfer aelodau iau yr ysgol.

Caban Sgriblio Canal Poems – Griffithstown 2018 from Peak Cymru on Vimeo.

Mae llunio cerddi ffilm yn rhan gynyddol o’r hyn a gynigir gan Caban Sgriblio, gan gynorthwyo pobl ifanc i ffynnu yn yr oes ddigidol a dod o hyd i ffyrdd newydd o gyfathrebu trwy’r cyfryngau digidol. Mae disgyblion o ysgolion lleol yn dysgu sut mae creu cerddi ffilm gyda chymorth llunwyr ffilm proffesiynol.

Yn gynharach eleni, bu 15 o bobl ifanc o’r chwe Ysgol o Dredegar a fu’n rhan o’r fenter yn rhan o Caban Sgriblio. Trwy gyfrwng naw o weithdai defnyddiodd y grŵp ymarferion perfformio ac ymarferion ysgrifennu creadigol er mwyn archwilio creadigrwydd a darganfod eu lleisiau unigryw eu hunain. Ar ddiwedd y prosiect dewisodd pob plentyn ei hoff gerdd er mwyn ei pherfformio i’r camera gyda hynny’n creu’r ffilm wych llawn dychymyg hon.

 

Caban Sgriblio 2018 – Bedwellty House from Peak Cymru on Vimeo.

 

Antholegau Caban Sgriblio

 

 

                   Antholeg Caban Sgriblio 2018                            Antholeg Caban Sgriblio 2018

 

Mae’r holl weithdai yn rhoi’r offer i bobl ifanc o bob oedran fedru eu mynegi eu hunain, a thrwy hynny feithrin hyder a datblygu medrau cyfathrebu.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Emma Beynon, Rheolwr y Prosiect
emma@peak.cymru / 01873 811579