Caban Sgriblio – Llyfrgell Aberhonddu

Mae Caban Sgriblio yn brosiect Ysgrifennu Creadigol ar gyfer pobl ifanc 14+ mlwydd oed

 

Llyfrgell Aberhonddu, bob dydd Mawrth 4-6pm o Fehefin 4ydd ymlaen

 

Datblygwch eich dychymyg gydag ysgrifenwyr ac artistiaid proffesiynol mewn gweithdai wythnosol. Fe gewch chi’r cyfle i helpu dewis ffurf y prosiect trwy awgrymu gweithgareddau gweithdy gyda gweddill aelodau’r grŵp.

Dyma gyfle gwych i ddysgu, datblygu medrau, mynegi eich hun a chwrdd â phobl ifanc o’r un anian â chi o’r ardal gyfagos. Does dim rhaid bod â phrofiad blaenorol o ysgrifennu, gan mai gofod diogel yw hwn lle medrwch
arbrofi gyda phethau a syniadau newydd.

 

“Mae Caban Sgriblio yn lot lot o hwyl gan eich bod yn dysgu pethau newydd,
ac yn gwneud llu o ffrindiau newydd. Ac mae pawb yn hapus i dderbyn
personoliaethau gwahanol pawb arall …mae’n brofiad gwych iawn.”

~ Jenna, sydd wedi bod yn rhan o Caban Sgriblio

 

Rydym yn falch tu hwnt bod yr artist Tessa Waite yn ymuno â grŵp ysgrifennu creadigol Caban Sgriblio yn Llyfrgell Aberhonddu yr haf hwn er mwyn ysbrydoli’r rhai a fydd yn cymryd rhan gyda’i ffordd o gyfuno ysgrifennu a chelf weledol yn ei gwaith.

 

“Rwy’n llawn cyffro wrth edrych ymlaen at weithio gyda’r ysgrifenwyr ifanc yn y Caban Sgriblio a dod i wybod beth sydd fwyaf pwysig iddynt hwy.

Mae ysgrifennu wedi dod yn fwy canolog i’m ffordd o weithio. Rwy’n ysgrifennu’n rhydd, o fod wedi darganfod bod ysgrifennu’n  barhaus yn ennyn creadigrwydd ac egni a chyfeiriad newydd ac yn fodd hefyd o gysylltu â syniadau sydd jyst dan yr wyneb yn fy meddwl. Mae ysgrifennu â llaw yn ffordd bersonol tu hwnt o greu marc. Rwyf wedi bod yn cyfuno geiriau a gwrthrychau, gan ganiatáu i’r naill a’r llall gynnig rhywbeth i’w gilydd, diffiniad o’r newydd.

Yr hydref diwethaf cefais gyfnod trigiannol yn The Story of Books, y Gelli Gandryll ac yn ystod y cyfnod hwnnw roeddwn yn gwahodd pobl i rannu’r effaith barhaol y cafodd lyfr o’u plentyndod arnynt. Yn seiliedig ar y sgwrs a gawsom fe wneuthum ymateb trwy greu llyfr gweledol, gan ddod o hyd i farciau neu ddelweddau yn reddfol.

Yn ystod y prosiect hwn byddaf yn cynnig ffyrdd newydd o weithio ar raddfeydd amrywiol a gydag ystod o ddeunyddiau wrth ymateb i’r cyfeiriad a bennir gan y grŵp. Rwy’n edrych ymlaen at gael rhannu a datblygu syniadau gyda’n gilydd.”

~ Tessa Waite

 

Byddwn ni’n darparu’r holl offer fydd ei angen arnoch yn cynnwys dyddiadur i chael cadw cofnod a’i gadw am byth.

Mae’r sesiynau yn RHAD AC AM DDIM, ond dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Os ydych chi â diddordeb mewn ymuno â ni cysylltwch ag Uschi Turoczy, Cyd-lynydd y prosiect uschi@peak.cymru / 01873 811579 neu mynnwch air ag aelod o staff y llyfrgell.

 

 


         

Mae Caban Sgriblio yn brosiect Ysgrifennu Creadigol ar gyfer pobl ifanc 14+ mlwydd oed   Llyfrgell Aberhonddu, bob dydd Mawrth 4-6pm...

Darllen rhagor

Pob blwyddyn mae’r barddoniaeth ysgrifenwyd can cyfranogwyr Caban Sgriblio yn cael ei throi i fewn i flodeugerdd.   Mae’r flodeugerddi...

Darllen rhagor

Mae llunio cerddi ffilm yn rhan gynyddol o’r hyn a gynigir gan Caban Sgriblio, gan gynorthwyo pobl ifanc i ffynnu...

Darllen rhagor

Mae Caban Sgriblio yn cyfrannu at brosiect Hinterland yr Ymddiriedolaeth Gamlesi ac Afonydd sy’n gweithio gyda disgyblion o Ysgol Gynradd...

Darllen rhagor

Mae Ysgol Penmaes yn ysgol arbennig yn Aberhonddu ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 19 mlwydd oed gydag anawsterau dysgu...

Darllen rhagor