Green Man – Stiwdio mewn Blwch Ceffylau

Maen nhw’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau gan ymateb i’r amgylchedd gwledig. Eleni yng ngŵyl Y Dyn Gwyrdd ry’n ni’n comisiynu artist i greu celfyddwaith cydweithrediadol yn ein Stiwdio Fan Ceffylau. Dyluniwyd hwn ar y cyd ag artistiaid ifanc lleol ar ein rhaglen Illumine.

Mae Peak yn cyflwyno casgliad ffynhonnell agored o stampiau print lino, wedi eu arlunio a creu gan llaw gan Natasha Russell mewn ymateb i’r Mynyddoedd Duon.  Mae’r encyclopedia yn cyfeirio at bob dim o chwedlau a hanes, i tirluniau lleol, planhigion ac anifeiliaid.

Dewch i ymuno a Natasha yn Stiwdio Blwch Ceffyl Peak yng Ngardd Einstein yn Wyl y Dyn Gwyrdd i creu map trochi o’r fynyddoedd. Byddwn yn gwneud stampiau unigol ein hun i tyfu ein casgliad a gorchuddio’r holl tu fewn o’r Blwch Ceffyl gyda printiau a barddoniaeth wedi’u ysbrydoli gan yr amgylchedd chwedlonol a chorfforol sydd yn amgylchu safle yr wyl.

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol, Arlunio, a Printio  
Dydd Gwener – Dydd Sul
11yb-3yp
RHAD AC AM DDIM. Galw heibio. Mae croeso I bob oedran.

 

 

 

Gan dynnu ar ysbrydoliaeth o’r rhanbarth buodd y Darlunwyr yn cydweithio i greu patrymau o deils gan ddefnyddio un neu fwy o siapiau geometrig gwahanol. Maen nhw’n defnyddio darluniau a lino gan eu trosglwyddo’n ddigidol yn fectorau a defnyddio teclyn torri ‘Rheolaeth Rifol Gyfrifiadurol’ i greu sticeri finyl. Byddan nhw’n defnyddio’r rhain fel ffynhonnell ysbrydoliaeth. Bydd y darlunwyr yn chwyddo’r lluniau yn gymesur i faint Stiwdio’r Fan Ceffylau. Dyma broses hynod o ddiddorol lle mae’r analog a’r digidol yn cydblethu!

 

Ynghylch Natasha Russell

Arlunydd, gwneuthurwraig printiau a darlunydd yw Natasha Russell gyda’i chanolfan yn Yr Alban ar hyn o bryd. Mae ei gwaith yn ymchwilio i sut ry’n ni’n deall y byd o’n cwmpas trwy we o wybodaeth bersonol, wyddonol a diwylliannol. Trwy weu delweddau, darnau o wybodaeth a straeon am leoedd cwbl wahanol, a gwahodd eraill i gyfrannu, mae’n creu mapiau gweledol cywrain. Gyda’r mapiau hyn gallwn ymchwilio i wahanol haenau’r byd o’n hamgylch.

Mae â diddordeb arbennig mewn dod o hyd i ffyrdd o wahodd eraill i mewn i’r broses honno ac yn y ffordd y mae unigolion yn rhoi darnau ynghyd mewn ffyrdd amrywiol. Ar hyn o bryd mae’n arbrofi gyda llyfrgell stampiau ar agor i bawb, sy’n gwahodd pobl i gyfrannu eu storïau eu hunain ac i ychwanegu delweddau newydd fel un ffordd o wneud hyn.

http://www.natasharussell.com/

 

Ynghylch Illumine

Mae Illumine yn brosiect hyfforddi yn y celfyddydau digidol ar gyfer pobl ifanc ynteu ‘Grewyr Delweddau’ (16-25 mlwydd oedd) a gychwynnodd yn ystod gwanwyn 2018. Mae’n cael ei reoli a’i gyd-lynu gan Peak ar ran Cyngor Sir Powys. Mae’r ‘Crewyr Delweddau’ yn gweithio gydag artistiaid a phobl broffesiynol o fewn y diwydiant er mwyn creu deunydd digidol gwreiddiol ar gyfer ‘y Gaer’, canolfan ddiwylliannol newydd Aberhonddu, trwy weithdai, dosbarthiadau meistr, cyfnodau trigiannol, ymweliadau stiwdio a sesiynau saethu ar leoliad. Ochr yn ochr â’r rhaglen, mae gan y crewyr delweddau fynediad i fentora proffesiynol oddi wrth Gynhyrchydd Cydymaith.

Y weledigaeth ar gyfer Illumine yw ysbrydoli ymwelwyr â Y Gaer er mwyn eu cael i ymweld ac ymwneud â llefydd a natur unigryw y fro. Bydd y cynnwys newydd yn cael ei arddangos a’i rannu trwy gyfrwng ystod eang o lwyfannau ac yn y Gaer ar ôl iddo gael ei agor yn ystod gwanwyn 2019.

Bydd y Crewyr Delweddau yn gweithio ar draws amrywiaeth o gyfryngau digidol yn cynnwys gwneud ffilmiau / ffotograffiaeth / animeiddio / gosodiadau / goleuni.  Bydd yr Artistiaid a’r Crewyr Delweddau yn archwilio ac yn ymateb i themâu megis hanes, diwylliant, iaith, digwyddiadau a phobl y fro.

www.peak.cymru/illumine

 

Ynghylch Gŵyl y Dyn Gwyrdd

Mae Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn ŵyl gelfyddydol, gwyddoniaeth a cherddoriaeth a gynhelir dros drydydd penwythnos Awst ar Ystâd Glanusk, ger Crucywel, Cymru.  Mae’n denu dros 20,000 o fynychwyr.

www.greenman.net

Mae comisiynau Stiwdio Blwch Ceffylau Peak yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd yn y gorffennol wedi cynnwys
Mae swyddfeydd a stiwdio Peak wedi eu lleoli yng Nghrucywel, llai na milltir o safle’r ŵyl ac o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae Peak wedi bod yn bresennol yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd ers ei dechrau, ac mae ein Stiwdio Blwch Ceffylau wedi bod yng Ngardd Einstein yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf (2016 a 2017).

Pete Fowler ‘Totemic’ (Dyn Gwyrdd  2017)

Stefhan Caddick + Mark Daman Thomas ‘Noctule’(Dyn Gwyrdd  2016)

https://peakart.org.uk/

 

Am ein bro – y Mynyddoedd Duon

Mae’r Mynyddoedd Duon yn gyfres o fryniau sy’n ymestyn dros rannau o Bowys a Sir Drefynwy yn ne-ddwyrain Cymru gan ymestyn dros y ffin i mewn i Swydd Henffordd. Rhain yw’r mwyaf dwyreiniol o’r pedair cyfres o fryniau a gynhwysir o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac o fewn awr o daith i Gaerdydd a Bryste. Yn fras, mae’r Mynyddoedd Duon wedi eu cynnwys o fewn y triongl a ffurfir gan brif drefi’r fro sef y Fenni yn y de-ddwyrain, y Gelli Gandryll yn y gogledd ac Aberhonddu yn y gorllewin. Mae gan y fro dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ac mae’n parhau i ddenu artistiaid, llenorion a cherddorion i weithio yma. Mae’n darparu cartref ar gyfer nifer o wyliau rhyngwladol, yn cynnwys Gŵyl y Gelli, Jazz Aberhonddu, Gŵyl y Dyn Gwyrdd a Gŵyl Fwyd y Fenni.