Criw Celf

Mae Criw Celf de Powys  yn brosiect celfyddyd gweledol ar gyfer pobl ifanc (11-19mlwydd oed) sydd â diddordeb arbennig a dawn ym maes celf.

 

 

Mae’r prosiect yn rhoi hwb i fedrau a gwybodaeth artistig y myfyrwyr ac yn eu hannog i ddilyn gyrfa greadigol. Rydym yn cyflwyno myfyrwyr i artistiaid, gwneuthurwyr a chynllunwyr proffesiynol trwy weithdai ysbrydolgar ac ymweliadau ag orielau ac â stiwdio er mwyn archwilio amrywiol ddynesiadau tuag at gelfyddyd a chynllunio.

 

 “Mae wedi gwneud tipyn o wahaniaeth gan fy mod i o ddifri eisiau gwneud celf nawr ar gyfer TGAU a doeddwn i ddim yn siŵr o’r blaen. Yn awr rwy’n medru gweld fy hun yn dilyn gyrfa ym maes celf.”
Ceri, 14, aelod o’r Criw Celf 2017

 

“Mae Portfolio wedi ehangu fy ngorwelion ynghylch yr hyn y medrwn ei wneud a’r hyn yr wyf eisoes yn medru ei wneud. Rwy’n hoff bob amser o brofiad newydd, pa un ai yn gweithio gydag artist ynteu’n gwneud rhywbeth na fyddwn byth yn ystyried ei wneud.”
George, 17, aelod o’r Criw Celf 2017

 

 

 

“Mae mynediad i gelf a gweithio gydag unigolion proffesiynol y tu hwnt i glwydi’r ysgol yn rhoi popeth i mewn i’w gyd-destun.”
Kayleigh Hughes, Cydlynydd Cwricwlwm Celf Cynorthwyol, Ysgol Uwchradd Gwernyfed

 

Mae’r diwydiannau celfyddydol a chreadigol yn cyfrannu £84 biliwn i economi’r DU bob blwyddyn ac mae 1 ym mhob 11 swydd yn y DU o fewn y diwydiannau creadigol. Mae Criw Celf yn cynnig cyfle gwerthfawr i bobl ifanc gael cip ar realiti gweithio o fewn y celfyddydau a’r diwydiannau creadigol.

Yn ystod 2017 bu’r rhai a oedd yn rhan o’r cynllun yn cymryd rhan mewn gweithdai ar feysydd megis darlunio, paentio, cerameg, cerflunio, cyfosod, celfyddyd gyhoeddus, celfyddyd tir, ffotograffiaeth, technoleg drônau a chelfyddyd sain.

Rydym yn cynnal Criw Celf de Powys mewn dau grŵp:

– 11-15 mlwydd oed yn ystod  gwyliau hanner tymor Chwefror. Cwrs celf dwys sy’n cynnwys gweithdai ac ymweliad ag oriel gelf o bwys. Medrwch ddarllen rhagor ynghylch ein darpariaeth yn 2018 YMA

– 15-19 mlwydd oed yn ystod Gwyliau’r Haf. Cwrs pum niwrnod sy’n cynnwys gweithdai, ymweliadau stiwdio a thrigiannol, gydag ymweliad â sefydliad Addysg Uwch/Prifysgol ac ymweliad ag oriel gelf o bwys. Medrwch ddarllen rhagor ynghylch ein darpariaeth yn 2018 YMA

 

Bydd y naill raglen a’r llall yn dod i ben gydag arddangosfa ‘pop-up’ dathliadol yn lleoliad Peak.

Gall gwaith sydd wedi ei gynhyrchu yn ystod yr wythnos gael ei gludo adref ar  ôl yr arddangosfa ddathliadol er mwyn rhoi hwb i bortffolio ar gyfer TGAU/Lefel A. Ceisiadau Addysg Uwch/Prifysgol.

 

Mae prosiect 2018 bellach wedi’i gwblhau. Os hoffech chi wybod mwy am y prosiect, beth am ymuno â ni ar gyfer arddangosfa ‘pop-up’ o waith a grëwyd gan ein grŵp 15-19 oed am 4pm, Sadwrn 6 Hydref. Bydd yn gyfle i gwrdd â phobl ifanc eraill sydd wedi cyfrangoi a chymryd rhan mewn gweithdy printio trawo-mewn.

 

I fynegi diddordeb yn rhaglen y flwyddyn nesaf neu gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Rachel Dunlop, Rheolwr Cyfranogi: rachel@peak.cymru / 01873 811579

 

Mae Peak Crucywel yn darparu’r prosiect yn ne Powys tra bod Oriel Davies Gallery, Y Drenewydd yn ei ddarparu yng ngogledd y Sir.
Peak  Yr Hen Ysgol, Ffordd Aberhonddu, Crucywel, Powys, NP8 1DG.

 

Ariennir Portffolio gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys ac mae’n rhan o fenter genedlaethol Criw Celf.

Lluniau a ffilm gan: Sion Marshall Waters, Toril Brancher