Illumine

“Rwy’n mwynhau mynd allan i’r awyr agored a gweld sut y gall celf gyfuno neu effeithio lle yr ydym.’

 

This slideshow requires JavaScript.

Mae Illumine yn brosiect hyfforddiant celfyddydau digidol blwyddyn o hyd ar gyfer ‘Crewyr Delwedd’ ifanc (16-25 oed) reolir a chydlynir gan Peak ar ran Cyngor Sir Powys. Wedi dechrau yn y Gwanwyn, mae ein Crewyr Delwedd yn gweithio gydag artistiaid a gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant i ‘ail-ddychmygu’ Bannau Brycheiniog a’r ardal ehangach, i greu cynnwys digidol gwreiddiol i’w arddangos yn ‘Y Gaer’, canolfan ddiwylliannol newydd Aberhonddu sy’n agor yn ystod Gaeaf 2019.

 

 

Mae’r prosiect yn cynnwys gweithdai, cyrsiau preswyl byrion, ymweliadau â stiwdios a recordio mewn lleoliadau gan archwilio ‘synnwyr o le’, yn y gorffennol, presennol a’r dyfodol. Mae yna ffocws hefyd ar ddatblygu sgiliau ac i bobl ifanc ddysgu pethau newydd ond hefyd i gwrdd â phobl eraill o’r un anian a all fod yn anodd mewn ardal wledig. Mae’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn cael mynediad at fentora un i un gyda Morag Colquhoun, Cynhyrchydd Cysylltiol, sy’n gweithio’n agos gyda phob unigolyn i gynyddu cyfleoedd a llwybrau posibl ar gyfer eu dyfodol. Nod Illumine yw cynnig mwy o gyfleoedd i bobl ifanc i ddatblygu sgiliau, rhwydweithiau, galluoedd a gwybodaeth a all eu helpu i ddilyn gyrfa greadigol.

 

“Rwy’n teimlo fel bod Illumine wedi fy helpu i deimlo’n egnïol i wneud gwaith celf, ac mae gweithio gydag artistiaid proffesiynol wedi gwneud i mi deimlo bod gyrfa yn y celfyddydau yn gynllun, ac nid yn llwybr delfrydyddol.”

 

Drwy gydol yr Haf, bu’r cyfranogwyr yn gweithio gydag artistiaid, gan gynnwys y ffotograffydd Clémentine Schneidermann a’r Dylunydd Ffasiwn Charlotte James, yn ogystal âg artist comisiwn Peak yn Y Dyn Gwyrdd, Natasha Russell, i gyd-gynhyrchu gwaith ar gyfer Stiwdo’r Bocs Cludo Ceffylau dros benwythnos yr ŵyl. Gweithiodd Cathy Robinson o Stiwdios BBC Connected gyda’r Crewyr Delwedd dros gyfnod preswyl byr i archwilio ‘seinlunio’ a buont ar ymweliad â Chaerdydd am daith o gwmpas Stiwdios 4pi a thaith gyda Lisa Edgar, Uwch Guradur Ffotograffiaeth, Amgueddfa Cymru, yn ogystal â thrip i Oriel IKON Birmingham.

 

“Mae gwirfoddoli gydag Illumine wedi arwain ataf eisiau gwneud pethau fel hyn drosof fy hunan yn amlach – prosiectau sy’n greadigol ac yn eich helpu i ddysgu mwy amdanoch eich hunan mewn perthynas â’ch cartref. Rwyf yn teimlo fel fy mod eisiau mwy o brofiadau o fywyd nawr yn hytrach na mwy o addysg.”

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Wedi’i ddewis gan y bobl ifanc, cawsom gwrs preswyl bychan gyda Ewan Jones-Morris, y gwneuthurwr ffilmiau ac animeiddiwr, ym mis Hydref lle bu’r cyfranogwyr yn archwilio animeiddiad, technoleg drôn a GIF gyda’i gilydd. Cafodd y ffilm drôn ei ffilmio y tu ôl i’n stiwdio yng Nghrughywel. Gweler ein tudalen gwe Giphy ar gyfer GIF.

 

 

Animations with Ewan Jones Morris from Peak on Vimeo.

Yng Ngwanwyn 2019, mae pobl ifanc yn gweithio ag artistiaid eraill gan gynnwys Gweni Llwyd, gwneuthurwr ffilmiau, i gasglu a golygu cynnwys, gan gael mynediad at gasgliadau o Amgueddfa Sir Frycheiniog ac archwilio ffyrdd o arddangos y gwaith yn y Gaer. Maent hefyd yn llunio gwefan i’r prosiect ac yn llunio cylchgrawn fanzine i gydfynd â’r corff o waith.

 

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â:
Rachel Dunlop, Rheolwr Cyfranogiad e: rachel@peak.cymru / ff: 01873 811579

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 Mae ein gwneuthurwyr delweddau prosiect Illumine wedi bod yn brysur yn creu cofnod o Bowys pan fu’r criw yn gweithio gyda Jon Pountney ac yn defnyddio camerâu tafladwy.

 

 

 

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid Cymunedau Gweldig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Mae Illumine hefyd yn derbyn cyllid gan Gyngor Sir Powys a Chronfa Datblygiad Cynaliadwy Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 

Mae bwrsariaethau o hyd at £500 fesul unigolyn ar gael i gefnogi pobl ifanc gyda chostau teithio, bwyd a chostau deunyddiau.