Skyline

Mae Skyline yn brosiect dichonolrwydd a gychwynnwyd gan GBC y Cymoedd Gwyrdd (Cymru) i’r potensial o drosglwyddiad o ddarnau helaeth o dir cyhoeddus yng Nghymoedd y De i’r gymuned i weithredu fel sbardun ar gyfer adfywio.

Gan weithio gyda’r artist a’r chynhyrchydd Melissa Appleton a’r fenter gymdeithasol fentrus Croeso i’n Coedydd sydd wedi ei leoli yn Nhreherbert, bu Peak yn gweithio gyda phobl leol o bob oedran er mwyn datblygu ‘Gŵyl Syniadau’ a gynhaliwyd yn ystod gwyliau hanner tymor mis Hydref, ac fe’i dilynwyd gan gyflwyniad cyhoeddus o’r gwaith prosiect yng Nghaerdydd ym mis Mai 2019 o’r enw ‘Sut i Adeiladu Cwm’.

Nod y dichonoldeb yw ennyn diddordeb pobl mewn siwrne a fydd yn archwilio ystyr a photensial ar gyfer rheolaeth gymunedol o’r tirwedd yn y tymor hir, gan ystyried nid yn unig yr economi ond hefyd y cyfleoedd cymdeithasol, diwylliannol ac ecolegol a gyflwynir gan drosglwyddiad tir.

 

Ymunwch â ni ddydd Mercher 10 Gorffennaf 12:00 – 13:30 yng Nghaerdydd i ddysgu mwy am brosiect

 

Dewch i wybod rhagor ynghylch y prosiect hwn http://skyline.wales/community/treherbert

 

 

Gwyl Syniadau Treherbert

 

Wnaeth Gwyl Syniadau Treherbert cymryd lle ar Dydd Sadwrn Hydref 27 2018, dan arweiniad artist Owen Griffiths a’i gefnogi gan Welcome to Our Woods.

Fe wnaeth y diwrnod cynnwys cerdded a siarad gyda perfformiad arbennig gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Pen Pych, wedi’u dilyn gan cinio cymunedol wedi eu gwneud gyda cynnyrch lleol.

Fe clywsom cythruddiadau gan siaradwyr gwadd, yn cynnwys Sakina Sheik a Carys Roberts. Wnaeth Sakina Sheikh o PLATFORM siarad am sut gall cymunedau fod yn awduron a buddiolwyr o’i angenion ynni (yn y cyd-destun o dad-adeiladu a dadgoneiddio dibyniaethau traddodiadol)

Wnaeth Carys Roberts, Pennaeth Ymchwil yn Shared Assets, siarad am sut mae perchnogaeth tir yn eistedd yng nghalon y materion mwyaf heriol yr ydym yn eu wynebu heddiw, a fod diffyg dealltwriaeth dallu ni i’r ffaith fod ein trefniadau presennol wedi eu llunio, a gellir ei newid.

Gan defnyddio  y pryfocadau a trafodaethau hyn wnaethom ymhelaethu ar y syniadau hyn trwy ein gweithdy ‘Sut i adeiladu dyffryn’.

 

Sut i Adeiladu Dyffryn

 

 

Gwahoddodd prosiect Skyline y cyhoedd i arddangosfa a digwyddiad un-dydd ar 1 Mai 2019 er mwyn rhannu’r cynnydd a wnaed dros gyfnod o chwe mis yng nghymunedau Treherbert, Caerau ac Ynysowen. Roeddem wrth ein boddau o gael cwmni Alastair McIntosh, ffigwr amlwg yn y drafodaeth ar ddiwygio tir-feddiant yn yr Alban.

 

“Pan fyddwn ni’n trafod diwygio tir, nid dim ond amaeth yr ydym ni’n sôn amdano. Rydym ni’n sôn ynghylch yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn ddynol.”

 

~ Alastair McIntosh

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Yn gyntaf rhaid diolch i PEAK am eich gwaith rhyfeddol ar Skyline. Mae wedi bod yn ymdrech ardderchog gan y tîm ac wedi gwneud gwahaniaeth allweddol i’r prosiect gydol y flwyddyn.

Roedd y digwyddiad yng Nghaerdydd yn gyfle i ni rannu’r gwaith yr oeddem wedi bod yn ei wneud â chynulleidfa ehangach. Mae Skyline wedi adleisio gyda llawer o bobl, o Weinidogion y Goron i grwpiau cymunedol. Mae ein hagenda o stiwardiaeth gymunedol a thwf gwyrdd wedi dal dychymyg nifer fawr o bobl a byddwn yn parhau i weithio er mwyn sicrhau cyfle i gymunedau roi siâp ar y tirwedd yn y tymor hir.

 

~Chris Blake, Cyfarwyddwr The Green Valleys CIC

 

 

Gallech dilyn y diweddariadau diweddaraf ar porthiant Twitter Skyline.

Darllenwch yr erthygl am Prosiect Skyline a wnaeth ymddangos yn papur newydd yr Independent.

Gwyliwch ffilm Prosiect Skyline a wnaed gan Mike Erskine.

 

 

Ariennir Skyline gan Sefydliad Friends Provident.

Llun baner: Jon Pountney

Lluniau Gŵyl Syniadau: Mike Erskine

Lluniau Sut i Adeiladu Dyffryn: Vaida Barzdaite