Skyline

Mae Skyline yn brosiect dichonolrwydd a gychwynnwyd gan GBC y Cymoedd Gwyrdd (Cymru) i’r potensial o drosglwyddiad o ddarnau helaeth o dir cyhoeddus yng Nghymoedd y De i’r gymuned i weithredu fel sbardun ar gyfer adfywio.

Comisiynwyd Peak gan Skyline i ymgynghori â chymunedau yn Nhreherbert RhCT fel astudiaeth achos arwyddocaol. Gan weithio gyda’r artist a’r cynhyrchydd Melissa Appleton a menter gymdeithasol arloesol Croeso i’n Coedwig yn Treherbert, bydd Peak yn gweithio gyda phobl leol o bob oed i ddatblygu digwyddiad ‘Gŵyl Syniadau’ ar gyfer hanner tymor mis Hydref.

Nod y dichonoldeb yw ennyn diddordeb pobl mewn siwrne a fydd yn archwilio ystyr a photensial ar gyfer rheolaeth gymunedol o’r tirwedd yn y tymor hir, gan ystyried nid yn unig yr economi ond hefyd y cyfleoedd cymdeithasol, diwylliannol ac ecolegol a gyflwynir gan drosglwyddiad tir.

Dewch i wybod rhagor ynghylch y prosiect hwn http://skyline.wales/community/treherbert

 

Gwyl Syniadau Treherbert

 

Wnaeth Gwyl Syniadau Treherbert cymryd lle ar Dydd Sadwrn Hydref 27 2018, dan arweiniad artist Owen Griffiths a’i gefnogi gan Welcome to Our Woods.

Fe wnaeth y diwrnod cynnwys cerdded a siarad gyda perfformiad arbennig gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Pen Pych, wedi’u dilyn gan cinio cymunedol wedi eu gwneud gyda cynnyrch lleol.

Fe clywsom cythruddiadau gan siaradwyr gwadd, yn cynnwys Sakina Sheik a Carys Roberts. Wnaeth Sakina Sheikh o PLATFORM siarad am sut gall cymunedau fod yn awduron a buddiolwyr o’i angenion ynni (yn y cyd-destun o dad-adeiladu a dadgoneiddio dibyniaethau traddodiadol)

Wnaeth Carys Roberts, Pennaeth Ymchwil yn Shared Assets, siarad am sut mae perchnogaeth tir yn eistedd yng nghalon y materion mwyaf heriol yr ydym yn eu wynebu heddiw, a fod diffyg dealltwriaeth dallu ni i’r ffaith fod ein trefniadau presennol wedi eu llunio, a gellir ei newid.

Gan defnyddio  y pryfocadau a trafodaethau hyn wnaethom ymhelaethu ar y syniadau hyn trwy ein gweithdy ‘Sut i adeiladu dyffryn’.

Sut i Adeiladu Dyffryn

Dydd Mercher 1 Mai 2019 
12pm – 4pm
Sull, Canolfan Siopa Capitol, Stryd y Frenhines, Caerdydd, CF10 2HQ

Archebwch eich lle yma

 

Gallech dilyn y diweddariadau diweddaraf ar porthiant Twitter Skyline.

Darllenwch yr erthygl am Prosiect Skyline a wnaeth ymddangos yn papur newydd yr Independent.

 

Ariennir Skyline gan Sefydliad Friends Provident.

Lluniau: Jon Pountney a Mike Erskine