Skyline

Mae Skyline yn brosiect dichonolrwydd a gychwynnwyd gan GBC y Cymoedd Gwyrdd (Cymru) i’r potensial o drosglwyddiad o ddarnau helaeth o dir cyhoeddus yng Nghymoedd y De i’r gymuned i weithredu fel sbardun ar gyfer adfywio.

Comisiynwyd Peak gan Skyline i ymgynghori â chymunedau yn Nhreherbert RhCT fel astudiaeth achos arwyddocaol. Gan weithio gyda’r artist a’r cynhyrchydd Melissa Appleton a menter gymdeithasol arloesol Croeso i’n Coedwig yn Treherbert, bydd Peak yn gweithio gyda phobl leol o bob oed i ddatblygu digwyddiad ‘Gŵyl Syniadau’ ar gyfer hanner tymor mis Hydref.

Nod y dichonoldeb yw ennyn diddordeb pobl mewn siwrne a fydd yn archwilio ystyr a photensial ar gyfer rheolaeth gymunedol o’r tirwedd yn y tymor hir, gan ystyried nid yn unig yr economi ond hefyd y cyfleoedd cymdeithasol, diwylliannol ac ecolegol a gyflwynir gan drosglwyddiad tir.

Dewch i wybod rhagor ynghylch y prosiect hwn http://skyline.wales/community/treherbert

 

Gŵyl Syniadau Treherbert

Sadwrn 27 Hydref 2018
11am – 5pm
Cape Bute, Stryd Bute, Treherbert, CF42 5NR

Dychmygwch ddyfodol lle bo’r gymuned yn berchen ar y tir o gwmpas Treherbert… Pa effaith fyddai hynny’n ei gael ar ein cwm- pobl, amgylchedd, swyddi, tai ac iechyd? Dewch i ddweud eich dweud …

Rhaglen

 

11am – Taith gerdded a thrafod gyda pherfformiad arbennig gan fyfyrwyr Ysgol Gynradd Pen Pych. Mae’r daith fer hon yn addas ar gyfer pobl o bob gallu, ond cofiwch wisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Pawb i gwrdd yn yr Hen Lyfrgell.

1pm – Cinio cymunedol wedi ei wneud o gynnyrch lleol.

1.45pm – Sylwadau pryfoclyd oddi wrth areithwyr gwadd.

2.30pm – Gweithdy ‘sut i adeiladu cymuned’.

3.30pm – Myfyrdodau ar y dydd.

4pm – Diodydd (wedi eu darparu gan Fragdy Rhondda).

 

Galwch draw ar unrhyw adeg yn ystod y dydd – croeso i bawb!

 

Mae’r Ŵyl Syniadau dan arweiniad yr artist Owen Griffiths a Peak ac fe’i cefnogir gan ein cyfeillion Welcome to Our Woods.

Ariennir Skyline gan Sefydliad Friends Provident.

Lluniau: Jon Pountney